Програмските активности

Работилници за судиите со цел да се запознаат со современата судска пракса во државната помош


 
Во рамките на активностите на проектот, 3 работилници за судии беа одржани и организирани заедно со Академијата за судии и јавни обвинители. Ова работилници беа планирани, со цел да се запознаат со современата судска пракса во државната помош; На 29 јануари првата презентација за членовите на македонското судство е доставена. Бројот на учесниците на настанот е над 30.

  Во првата работилница се опфти:

Позадина на Твининг проектот и поддршка обезбедена од ЕУ.

Вовед во државна помош

Кој е одговорен за контрола на државната помош

Како правилата за државна помош се применуваат

Како ефикасна контрола се применува

Која е улогата на националните судови пред и по пристапувањето.

Презентацијата и дискусијата се фокусираше на основите на државната помош и прилагодување на економската и историската позадина на Македонија за прифаќање на ЕУ правилата за државна помош, од суштинските елементи на државната помош и административни процеси кај ЕУ државна помош. Учесниците исто така беа обезбедени со информации за историјата на контролата на државна помош (ДП) во Република Чешка и тековните улоги и надлежности на националните власти во Република Чешка. Имаше опис на периодот пред пристапување во кој беше вклучена подготовката на законите и времената процедура со Европската комисија (ЕК), како и информации за идните надлежности на националните органи кое беше дискутирано во рамките на тековната иницијатива на ЕК за реформа на ДП правилата. Посебно внимание беше посветено на улогата на националните судови според Известувањето на Комисијата за спроведување на Законот за државна помош од страна на националните судови (2009), особено за споредба на системите во Македонија и во ЕУ.


Втората работилница за судиите се одржа на 29 април. Тогаш беа опфатени:

Основи на државната помош

Различни видови на државна помош

Постапки за доделување на согласна помош

Примери на случаи од земјите-членки

Прашања и Одговори и тркалезни маси и дискусии

  Работилницата обезбеди учесниците да ги разбират односите помеѓу законите, регулаторните рамки, КЗК одобрени шеми и De Minimis, како и увид во некои од предизвиците за примена, кои би можеле да ја компромитираат законитоста на помошта што се доделува. На учесниците им беше дадена можност  за Прашања и Одговори после секоја презентација и на крајот, но, исто така, за време на неформални кафе и ручек паузи.

Третата работилница за судиите се одржа на 29 мај

 
Работилници за обезбедување на експертиза / свест  за државна помош  на ниво на локалната самоуправа

Твининг тим, во партнерство со КЗК официјални лица, продолжија подготовка на материјали за обука за подигање на свеста за државна помош кај локалното министерство/општинските чинители и донатори на помош. Две работилници се одржаа досега. Првата од овие работилници, одржани во рамките на оваа активност и активност 2.3, се одржа во Прилеп на 24 април, а втората се одржа во Тетово, во Универзитетот на Југоисточна Европа на 22 мај.
 
MS експерти ги презентираа основите на државната помош, вклучувајќи го и односот меѓу централната власт, општините и донаторите на помош. Имаше, исто така, активно учество и посветени сесии од страна на службени лица од КЗК. Се надеваме дека овие работилници, како и идните планирани, ќе обезбедат платформа од која КЗК понатаму може да се развие односи со сите регионални чинители.

 
ЗАВРШНA РAБОТИЛНИЦА нa тема: „КОНТРОЛA НA ДРЖАВНАТА ПОМОШ“
Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат), 1000 Скопје
тел: + 381 (0) 2 3298 666; факс: + 381 (0) 2 3296 466