Известување за концентрација со која Синесајт Медиа Холдингс Лимитед, Лондон, Обединетото Кралство има намера преку своето зависно друштво Комино Медиа Лтд, Лондон, Обединетото Кралство В1Ф 8БХ, да стекне контрола индиректно врз Друштво за филмска продукција ФХ3Х Цинесите ДОО Скопје, Република Северна Македонија

Read More

Концентрација која се однесува на стекнување на единствена контрола од страна на АЛФИ ДИУ ЦЕЕ, Алтернативен инвестициски фонд, управувано од АЛФИ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о., Словенија и неговото друштво за специјални намени АЛФИ М1, наменско друштво за инвестиции, д.о.о., Словенија над МЕРКУР трговија д.о.о., Словенија

Read More

Концентрација која се однесува на стекнувањето на самостојна контрола од страна на трговското друштво Србија Бродбенд – Српски кабелски мрежи д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd), над дел од работењето на друштвото Поларис Медиа д.о.о. Ниш (Polaris Media d.o.o. Niš), преку преземање на одреден број на кориснички договори за обезбедување на дистрибуција на медиумска содржина кои ги има склучено Поларис Медиа д.о.о. Ниш со своите корисници

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари