Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)


   
  Информации од јавен карактер
 

 

Службено лице задолжено за посредување на информации од јавен карактер во Комисијата за заштита на конкуренцијата:

Каролина Андоновска – раководител на одделение при Комисијата за заштита на конкуренцијата

e-mail: karolina.andonovska@kzk.gov.mk

Тел: ++3892 3298 666

Факс: ++3892 3296 466

Адреса: Комисија за заштита на конкуренцијата

Ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 (6 кат)

1000 Скопје, Република Македонија

-

Листа на информации од јавен карактер (PDF формат) тука

Барање за пристап до информации од јавен карактер (PDF формат) тука