Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  НОВОСТИ
 
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)
24.04.2018
Ден на конкуренцијата Белград, 20 Април 2018 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

02.07.2018
Концентрацијата со која С&T АГ, Австрија, ќе се стекне со контрола над: КапшЕООД, Бугарија;Унитарно претпријатие за надворешна трговија Капш, Беларусија; Капш ЦарриерЦом д.о.о, Хрватска; КАПСЦХ ДООЕЛ Македонија; Капшд.о.о Белград, Србија; Капшд.о.о, Словенија и ќе го преземе Бизнис Одделот од Капш КариерКом АГ Австрија
02.07.2018
Концентрацијата со која С&T АГ, Австрија, ќе се стекне со контрола над: КапшЕООД, Бугарија;Унитарно претпријатие за надворешна трговија Капш, Беларусија; Капш ЦарриерЦом д.о.о, Хрватска; КАПСЦХ ДООЕЛ Македонија; Капшд.о.о Белград, Србија; Капшд.о.о, Словенија и ќе го преземе Бизнис Одделот од Капш КариерКом АГ Австрија

ИЗВЕСТУВАЊА

17.08.2018
Известување за концентрација со која ТОПРАКТАН МЕРМЕР МАДЕН ГРАНИТ ИНШААТ ТУРИЗМ ИТХАЛАТ ИХРАЏАТ САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ со седиште на ЧАМЛИЏА МАХ. БАБАЏАН ЏАД. ФИРАТ СИТЕСИ /Г БЛОК БР. 16/3 НИЛУФЕР БУРСА, Турција стекнува единствена контрола врз Друштво за рударство, производство и трговија ЧИФТЈИЛДИЗ МЕРМЕР ДООЕЛ Плетвар-Прилеп, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Плетвар Прилеп (предмет бр. 08-65/2018)
15.08.2018
Известување за концентрација со која НЕПТ Холдингс С.а.р.л.Луксембург, Фондацијата Луски, Лихтенштајн, г-дин Мирио Трои-италијански државјанин, г-дин Енрико Ацетола-италијански државјанин, г-дин Доминик Сливовски-полски државјанин и 365 Гиорни с.п.л., Италија ќе сетекнат заедничка контрола над ИТП С.А, Полска (предмет бр. 08-62/2018)