Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје


   
  НОВОСТИ
 
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
20.06.2016
Осмиот по ред Форум за конкуренција, кој на почетокот на јуни се одржа во Софија, традиционално ги собра претставниците на нациналните тела за конкуренција од Балканот.
12.05.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Турција организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на тема ,,Како да се подобри ефикасноста на конкурентски управи,, а на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка
28.12.2015
Насоки за вертикални ограничувања
28.12.2015
Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации

ОДЛУКИ

03.10.2016
Концентрација со која Мосбургер ГмбХ (Mosburger GmbH), Австрија ќе стекне контрола над работењето за производство на табли и амбалажи од брановиден картон во Ескесеиш фабриката на Шишеџам Групата
06.09.2016
Kонцентрација помеѓу Хајстед Лимитед, Обединетото Кралство и БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
06.09.2016
Решение со кое се огласува за ништовно Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-151 од 31.01.2014 година
06.09.2016
Решение со кое се огласува за ништовно Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-27 од 29.03.2016 година

ИЗВЕСТУВАЊА

06.12.2016
Известување за концентрација со која Баер АГ, Германија ќе стекне контрола над Монсанто Компани, САД (предмет бр. 08-55/2016)
14.11.2016
Известување за концентрација помеѓу Хемофарм а.д. Вршац (Hemofarm a.d. Vršac), Вршац, Република Србија и Велексфарм д.о.о. Белград, Република Србија (предмет бр. 08-51/2016)