Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  НОВОСТИ
 
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)
24.04.2018
Ден на конкуренцијата Белград, 20 Април 2018 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

24.04.2018
Концентрација помеѓу Пластиш С.А. (Plastiche S.A.)Луксембург и Бамбергер Полимерс Корп. (Bamberger Polymers Corp.), САД
24.04.2018
Концентрацијата помеѓу ЈАТА ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о, Словенија, и БРИНОВКА сторитвено подјетје д.о.о, Словенија

ИЗВЕСТУВАЊА

17.07.2018
Известување за концентрација помеѓу КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. и ЦЕНТРАЛ ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (предмет бр. 08-58/2018)
17.07.2018
Известување за концентрација помеѓу КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. и ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о. (предмет бр. 08-57/2018)