Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  НОВОСТИ
 
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

02.07.2018
Концентрацијата со која С&T АГ, Австрија, ќе се стекне со контрола над: КапшЕООД, Бугарија;Унитарно претпријатие за надворешна трговија Капш, Беларусија; Капш ЦарриерЦом д.о.о, Хрватска; КАПСЦХ ДООЕЛ Македонија; Капшд.о.о Белград, Србија; Капшд.о.о, Словенија и ќе го преземе Бизнис Одделот од Капш КариерКом АГ Австрија
02.07.2018
Концентрацијата со која С&T АГ, Австрија, ќе се стекне со контрола над: КапшЕООД, Бугарија;Унитарно претпријатие за надворешна трговија Капш, Беларусија; Капш ЦарриерЦом д.о.о, Хрватска; КАПСЦХ ДООЕЛ Македонија; Капшд.о.о Белград, Србија; Капшд.о.о, Словенија и ќе го преземе Бизнис Одделот од Капш КариерКом АГ Австрија

ИЗВЕСТУВАЊА

11.09.2018
Известување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiegesellschaft) со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и Шулер Акцингезелшафт (Schuler Aktiengessellschaft) со регистрирано седиште на Шулер-Плац 1, 73033 Гопинген, Германија, ќе основаат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-68/2018)
10.09.2018
Известување за концентрација со која Tимарсиа Холдингс Лимитед (Tymarsia Holdings Limited) од Кипар и Рестрампелло Холдингс Лимитед (Restrampello Holdings Limited) од Кипар ке стекнат заедничка контрола врз друштвото Нерегелиа Трејдинг Лимитед од Кипар (предмет бр. 08-66 од 31.08.2018 година)