Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  НОВОСТИ
 
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

23.02.2018
23.02.2018

ИЗВЕСТУВАЊА

19.03.2018
Известување за концентрација Помеѓу Нерегелиа Трејдинг Лимитид од една страна и Нело Енерџи доо Добановци, од друга (предмет бр. 08-19/2018)
19.03.2018
Концентрација со која ККЦГ АГ (KKCG AG ) Швајцарија, ќе стекне единствена контрола над САЗКА Груп а.с. (а.д.) (SAZKA Group a.s.), Чешка (предмет бр. 08-20/2018)
19.03.2018
Известување за концентрација со која Друштво за надворешна и внатрешна трговија и услуги НЕЛТ ЦО. ДОО Добановци, Република Србија и Алкеми СЕЕ ДОО Београд – Врачар, Република Србија ќе стекнат заедничка контрола над Трговско друштво за интернет трговија ТАКО ЛАКО ШОП ДОО Добановци, Република Србија (предмет бр. 08-22 од 13.03.2018 година)