Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  НОВОСТИ
 
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

30.07.2018
Kонцентрација со која КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Croatia osiguranje d.d.), со седиште на адреса Ватрослава Јагиќа 33, 10000 Загреб, Република Хрватска, ќе стекне самостојна контрола над ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о.
30.07.2018
Концентрација со која Аперам С.А. ќе стекне самостојна контрола над ВДМ Металс Холдинг ГмбХ

ИЗВЕСТУВАЊА

04.10.2018
Известување за концентрација помеѓу МХП СЕ, Кипар и Перутнина Птуј д.д. Словенија
02.10.2018
Известување за концентрација со која Глобал Спешал Опортјунитис Лтд. (Global Special Opportunities Ltd.), со седиште на н/р Дилејни Корп (Бахамите) Лтд., Лифорд Манор, Вестерн Роуд, Лилфорд Кеј, П. фах ЦБ-13007, Насау, Н.П., Бахамите (c/o Delaney Corp. (Bahamas) Ltd., Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, P.O. Box CB-13007, Nassau, N.P., The Bahamas) има намера да стекне контрола врз (1) деловниот потфат на Друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ФЕНИ ИНДУСТРИ АД – Кавадарци-во стечај,со седиште на с. Возарци, Кавадарци, Република Македонија и врз зависните друштва на ФЕНИ: (1) Друштво за изведување на рударски и градежни работи НОВА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Возарци Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (2) Друштво за основање и користење на слободна економска зона, консултантски и менаџмент активности ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ ДООЕЛ с.Возарци Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија; (3) Машки кошаркарски клуб ФЕНИ ИНДУСТРИ Акционерско друштво Кавадарци, со седиште на Населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци, Република Македонија, (4) Друштво за производство, трговија, промет и услуги НОВА РЕФРАКТОРИ ДОО Пехчево, со седиште на Улица Индустриска бр. 6, Пехчево, Република Македонија, (5) ФЕНИ КОРЧА СХА (FENI KORÇA SHA), друштво кое еосновано и работи според законите на Република Албанија, со седиште на Корце Корче КОРЦЕ Лагија 7, Руга 28, Нентори, Палати Иш ИСП Банка, кат и (6) ФЕНИАЛБА ИНТЕРНАТИОНАЛ ШПК (FENIALBA INTERNATIONAL SHPK), друштво кое еосновано и работи според законите на Република Албанија, со седиште на Корце Корче КОРЦЕ РР. КОРЦЕ-БИЛИШТ, Република Албанија (Korce Korçe KORCE RR. KORCE- BILISHT, Republic of Albania), по пат на пренос на средствата на ФЕНИ и капиталните учества на ФЕНИ во неговите зависни друштво под услови и на начин предвидени во планот за реорганизација на ФЕНИ одобрен со Решение СТ бр. 111/17 од 09.07.2018 година донесено од Основниот суд Велес. (предмет бр. 08-74/2018)