Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)


   
  НОВОСТИ
 
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)
24.04.2018
Ден на конкуренцијата Белград, 20 Април 2018 година
13.04.2018
Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Турската конкурентска Управа

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

23.02.2018
23.02.2018

ИЗВЕСТУВАЊА

21.05.2018
Известување за концентрација со која Триглав ИНТ, холдиншка дружба, д.д. Словенија ќе стекне директна контрола над Раифајзен мировинско осигуравајуче друштво д.д. Хрватска (предмет бр. 08-41 од 2018 година)
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)
21.05.2018
Известување за концентрација со која ЛГ Електроникс, Инц. (LG Electronics, Inc.), со седиште на ЛГ Твин Тауер, 128Јеоуи-даеро, Јеонгдеунгпо-гу, Сеул 07336, Република Кореја (LG Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Republic of Korea) има намера да стекне непосредна контрола врз (1) ЗКВ Холдинг ГмбХ (ZKW Holding GmbH), со седиште на ул. Ротенхаусер 8, 3250 Виеселбург, Австрија (RottenhauserStraße8, 3250 Wieselburg, Austria) и врз неговите директни и индиректни зависни друштва, и врз 2) Моммерт Гевербеиммобилиен Вервалтунгс ГмбХ (Mommert Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH), со седиште на ул. Ротенхаусер 8, 3250 Виеселбург, Австрија (RottenhauserStraße 8, 3250 Wieselburg, Austria) и врз неговите директни и индиректни зависни друштва по пат на купопродажба на капитално учество (предмет бр. 08-40/2018)
21.05.2018
Известување за концентрација со која СПОРТ ВИСИОН д.о.о. Биелина ќе стекне контрола над СПОРТ ВИСИОН д.о.о. Подгорица (предмет бр. 08-44 од 2018 година)