Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра


23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра


   
  НОВОСТИ
 
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

26.04.2017
Концентрација помеѓу Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград, Србија и ДОО Кабел Груп 85 Чачак , Србија Релевантен пазар : телекомуникации
26.04.2017
Kонцентрација со која Баумит Бетеилигунген ГмбХ, Австрија ќе стекне контрола над: друштвото W&P Baustoffe GmbH, Австрија и над домејните и трговските марки на БАУМИТ и КЕМА, кои ја сочонуваат Дивизијата за градежни материјали на Виетерсдорфер Групата RELEVANTEN PAZAR> градежни материјали

ИЗВЕСТУВАЊА

21.06.2017
Известување за концентрација со која ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság од Унгарија ќе стекне контрола над Főgáz Zrt од Унгарија (предмет бр. 08-40/2017)
20.06.2017
Известување за концентрација со која Aeroports de Paris преку зависното друштво во негова целосна сопственост –Tank ÖWA alpha GmbH, има намера да стекне од Akfen Holding A. Þ акции (предмет бр. 08-41/2017)