Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)


   
  Публикации / Годишни извештаи
 
02.03.2018
Завршна сметка на Комисијата за заштита на конкуренцијата за 2017 година
01.03.2018
Годишен Извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата во 2016 година
15.12.2017
Годишен Извештај за 2015 година
01.03.2016
Годишен Извештај за 2014 година
31.03.2015
Годишен Извештај за 2013 година
31.03.2014
Годишен Извештај за 2012 година
31.03.2013
Годишен Извештај за 2011 година
31.03.2012

    ::      следни