Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Закон за државна помош
 
Закон за контрола на државната помош Сл.весник 145 10
13.11.2010
ВОН СИЛА - Закон за државна помош – Измени 55/07 од 4 Мај 2007 година
04.05.2007
ВОН СИЛА - Закон за изменување и дополнување на законот за државната помош 70/06 од 6 Јуни 2006 година
06.06.2006
ВОН СИЛА - Закон за државната помош 24/03 од 4 Април 2003 година
04.04.2003