Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите
 
Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд против авто школи Орион увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, Сигнал - М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица и Орион - НН ДООЕЛ Струмица
датум
14.12.2015
број
Упрж.бр.427/2015 ~ У-5.бр.1430/2013 ~ Упр.бр.4144/2013_Упр.бр.4215/2013
имиња
Прекршок
забранет договор при пружање на услуга на обука на кандидати за полагање на возачки испит за ,,Б,, категорија во авто школа
одлуки