Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Новости / Прес
 
„Семинар за дефинирање на релевантен пазар” Будимпешта, Р.Унгарија, 07-09.03.2017 година
Во периодот од 07-09.03.2017 година, во Бидимпешта, Република Унгарија се одржа „Семинар за дефинирање на релевантен пазар”, во организација на ОЕЦД – Регионален центар за конкуренција во Будимпешта, во рамките на редовната програма на центарот. Овој семинар беше уште една прилика за додатно усповршување на претставниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.

Целта на семинарот беше напредната обука на претставниците од различните конкурентски управи за утврдување на релевантен пазар, како обврзувачка фаза во скоро сите постапки за заштита на конкуренцијата, посебно во постапките за контрола на концентрациите. Учесници на семинарот беа панелистите на Регионалниот центар за конкуренција, Европската Комисија, француската управа за конкуренција, (Autorité de la concurrence), на Сојузната трговска комисија на САД (Federal Trade Commission), и телата за заштита на конкуренцијата на Унгарија, како и претставници на националните тела за заштита на конкуренцијата. За време на семинарот се работеше на повеќе хипотетички случаеви во кои беа вклучени сите земји-учесници, како хипотетички случаи кои беа решени поединечно во мали групи.

На овој семинар учествуваа претставници од конкурентските органи од повеќе земји и тоа: Република Албанија, Ерменија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Грузија, Казахстан, Косово, Киргистан, Молдавија, Црна Гора, Романија, Руската Федерација и Република Србија.

На овој семинар, како и сите до сега организирани од страна на ОЕЦД – Регионален центар за конкуренција во Будимпешта учествува претставници од Комисијата за заштита на конкуренција и истиот е од особено значење и корист во секојдневната работа на Комисијата за заштита на конкуренција.