Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd) ќе стекне контрола над ДОО Кабел Груп 85 Чачак (DOO Kabel Group 85 Čačak)- (предмет бр. 08-27)