Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград (Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd) ќе стекне контрола над ДОО Кабел Груп 85 Чачак (DOO Kabel Group 85 Čačak)- (предмет бр. 08-27)