Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Прес
 
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра

Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 22.05.2017 година, донесе решение со кое утврди дека ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје, во периодот од 17.12.2012 година наваму, склучувала договори за продажба и дистрибуција на производите на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје со независните дистрибутери, во кои се содржеле одредби со кои ја ограничувала способноста на дистрибутерот да одреди своја продажна цена односно му наметнувал на дистрибутерот по која цена тој ќе продава на своите крајни купувачи. Ова значи дека дистрибутерот неможе самостојно да си ја одреди цената по која ќе ги препродава истите производи на пазарот, што во услови на пазарна економија значи ограничување на конкуренцијата.

Ваквите одредби кои се однесуваат на одржување на препродажни цени претставуваат ограничувања кои не смеат да бидат содржани во вертикалните договори (договори помеѓу производителот и дистрибутерот) и истите претставуваат одредби кои имаат за цел нарушување на конкуренцијата, согласно Законот за заштита на конкуренцијата и согласно Уредбата за групно изземање на одредени видови вертикални договори.
За сторениот прекршок од член 59 став (1) точка 1), а во врска со член 7 став (1) точка 5) од Законот за заштита на конкуренцијата, на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје, Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата и изрече глоба во износ од 5,8 милиони евра (357.992.515,00 денари).