Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Концентрација со која друштвото Солфорд Трејдинг Лимитед, Кипар ќе стекне контрола над ОТТ Платформата „ВНОТТ TV“ која е во исклучива сопственост на трговскиот субјект ГРОХС Х&Г д.о.о., Босна и Херцеговина (предмет бр. 08-1/2018) од 11.01.2018 година