Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во управна постапка
 
Концентрација со која Диаверум Шведска АБ (Diaverum Sweden AB), од Лунд, Шведска ќе стекне непосредна контрола врз Друштвото за инвестиции, маркетинг и консалтинг Метромед ДООЕЛ Скопје („Метромед“), од Бутел, Република Македонија, и врз Друштвото за производство, трговија и услугиМетрополитен ДОО Скопје („Метрополитен“), од Бутел, Република Македонија, и посредна контрола врз поврзаното лице на Метрополитен Приватна здравствена установа – Центар за дијализа Диамед Македонија Скопје („Диамед“), од Бутел, Република Македонија,
датум
број
УП.бр. 08-58
имиња
релевантен пазар
одлуки
  • Релевантен пазар: Пазар на тррговија со фармацевтски производи и пазар на услуги за дијализа
    20180115103722804.pdf