Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која Тева Фармацеутикал Индустрис Лтд. (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) со седиште на 5 Базел стрит, Петах Тиква 4951033, Израел стекнува единствена контрола над фармацевтскиот бизнис за продажба на лекови што се издаваат без рецепта (ОТЦ) на ПГТ Хелткер ЛЛП (PGT Heаlthcare LLP) со седиште на Корпоративен труст центар, 1209 Оринџ стрит, вилмингтон, Делавер 19801, САД (предмет бр. 08-38/2018)