Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
12.04.2017
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите

 
Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен су , КЗК против АМД „Тетово“ Тетово
датум
Прекршок
31.12.2015
забранет договор и/или договорена практика при нудење на услуга - технички преглед на моторни и приклучни возила

Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд против авто школи Орион увоз - извоз ДООЕЛ Струмица, Сигнал - М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица и Орион - НН ДООЕЛ Струмица
датум
Прекршок
14.12.2015
забранет договор при пружање на услуга на обука на кандидати за полагање на возачки испит за ,,Б,, категорија во авто школа

Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд против ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија
датум
Прекршок
25.11.2015
злоупотреба на доминантна позиција при одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги

Кејблтел ДООЕЛ Скопје против ФОКС ИНТЕРНЕШАНЕЛ ЧЕНАЛС Бугарија ЕООД Софија и Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, Македонија - забранет договор
датум
Прекршок
30.03.2015

Кејблтел ДООЕЛ Скопје против DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED London, Обединето Кралство и Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, Македонија - забранет договор
датум
Прекршок
24.03.2015прикажани: 1 - 5 од 29  |  следни