Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)


   
  Одлуки / Државна помош / Мислења

 
Мислење за Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2010 година („Службен весник на РМ„ бр. 5/2010)
датум
релевантен пазар
12.03.2010

Мислење по Информацијата за барањата на бизнис заедницата
датум
релевантен пазар
02.02.2010

Мислење по Предлог-законот за земјоделство и рурален развој
датум
релевантен пазар
22.01.2010

Мислење во врска со обврските по пресудата III ПС. Бр 132/06 на Основниот суд Скопје 2 - Скопје од 11.06.2008 година, за позајмено дизел гориво во 2001 година
датум
релевантен пазар
16.01.2009

Мислење за отпис на обврски, државна помош, формирање на работна група и субвенции и дотации за 2009 година
датум
релевантен пазар
16.01.2009прикажани: 1 - 5 од 15  |  следни