Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.05.2018
Известување за концентрација со која Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕРО ИНВЕСТ ДОО експорт–импорт Скопје ќе стекне самостојна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ЈАБЛАНИЦА ДОО Скопје, Бул.Свети Климент Охридски бр.30 Скопје (предмет бр. 08-43/2018 година)


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во управна постапка

 
Концентрација со која СловениаБродбендС.а.р.л. (SloveniaBroadbandS.à.r.l.) од Луксембург ќе стекне самостојна контрола над Нова ТВ д.д. (Nova TV d.d.) од Загреб, Република Хрватска и Продукција Плус сторитвеноподјетје д.о.о. (ProdukcijaPlusstoritvenopodjetjed.o.o.), од Љуљана, Република Словениа
датум
релевантен пазар
24.08.2017
Производство и емитување на ТВ канали

Концентрацијата со која Павлидис С.А. Марбле-Граните (Pavlidis S.A. Мarble-Granite) Драма, Gрција стекнува целосна контрола во Стоне Воркс Холдингс Цооператиеф У.А. (Stone Works Holdings Cooperatief U.A.) Амстердам, Холандија, преку купопродажба на удели
датум
релевантен пазар
24.08.2017
Екстракција и продавање на сите видови мермер како што се блокови плочи и плочки

Kонцентрацијата со која ИМС Интернет Медиа Сервисис, Инц. (IMS Internet Media Services, Inc.) САД стекнува самостојна контрола над Хттпоол Холдингс ОК Лимитед (Httpool Holdings UK Limited) Манчестер, Англија М2 4ЛЌ, преку купопродажба на удели
датум
релевантен пазар
21.07.2017
Пазар на обезбедување на услуги на посредување за дигитално огласување

Kонцентрација со која Дир & Компани Молин, Илиноис, САД, има намера да ги стекне од Виртген Груп Холдинг ГмбХ Виндхаген, Германија сите удели и единствена контрола во одредени друштва на Виртген Групата и одредени специфични средства кои моментално се во сопственост на Виртген Груп Холдинг ГмбХ, по пат на купопродажба на удели и средства
датум
релевантен пазар
21.07.2017
опрема за изградба на патишта

Концентрација со која ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Унгарија ќе стекне контрола над Főgáz Zrt Унгарија, преку купопродажба на удели
датум
релевантен пазар
21.07.2017
Пазар на производи во сектор на природен гасприкажани: 1 - 5 од 323  |  следни