Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите

 
Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд Национална Федерација на агенции за привремени вработувања на Македонија и други (У-5.бр.745/2011 / УЖ.бр.1279/2013)
датум
Прекршок
25.04.2014

Пресуди на Управниот и Вишиот управен суд Авто Мото Сојуз на Македонија, Скопје и Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“ на град Скопје против КЗК
датум
Прекршок
30.01.2014
забранет договор при нудење на услуга – технички преглед на моторни возила

Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд Фокуснет против Македонски Телеком
датум
Прекршок
23.01.2014

Пресуди на Управниот и Вишиот управен суд Здруженија на возачи против КЗК
датум
Прекршок
22.11.2012
забранет договор при нудење на услуга – технички преглед на моторни возила

Пресуда на Виш управен суд: Македонски Телеком АД Скопје против Управен суд Повреда: Злоупотреба на доминантна позиција
датум
Прекршок
07.11.2012
Злоупотреба на доминатна позиција на пазарот на изнајмени дигитални линииприкажани: 6 - 10 од 29  |  претходни 5 | следни