Ана Николоска – Член на Комисијата

Лични податоци:

Име: Ана Николоска

Образование:

  1. 24.12.2008 година-Дипломиран правник на факултет за правни науки ФОН Универзитет во Скопје

2. 01.03.2019 година-Сертифициран обучувач на ДИК

3.14.03.2019 годинаУВЕРЕНИЕ  за положен правосуден испит од Министерство за правда на Република Северна Македонија.

4. 17.09.2019 година- УВЕРЕНИЕ за положен стручен испит за овластено лице во трговски регистар и регистар на други правни лица од Централен регистар на Република Северна Македонија.

Професионално искуство:

  · ОПШТИНА ОХРИД  на следните работни позиции:

-Соработник за данок на имот и промет на недвижности-Одделение за даноци/ Сектор за даноци и комунални такси

-Виш соработник за Комунална такса за фирма(Фирмарина)-Одделение за комунални такси/Сектор за даноци и комунални такси

-Виш соработник за правни работи од областа на Урбанизмот-Одделение за спроведување урбанистички планови/Сектор за Урбанизам и заштита на животна средина

-Раководител на одделение за поддршка на Совет-Одделение за поддршка на Совет/Сектор за правни работи

· ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР на Република Северна Македонија   на следните работни позиции:

Одговорно лице за работење на РРК Охрид/Регионална Регистрациона канцеларија Охрид

Раководител на одделение за ЗАЛОЖНО ПРАВО/Скопје-ЦР централа

ВОЛОНТЕРСКО ИСКУСТВО :

-Стопанска банка а.д.Скопје-Филијала Охрид

Јазици

· Англиски

-27.12.2007 година-Уверение за највисоко ниво на познавање на англиски јазик-ADVANCED  LEVEL

-03.11.2017 година-Сертификат за англиски јазик  BULATSCEFR Level B2 издаден од BRITISH COUNCIL

 · Компјутерски вештини : Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Prezi, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CRM, Internet, Social Networking

· Возачка дозвола

  – Б-категорија