Димитрија Вревезоски  – Член на Комисијата

Лични податоци:

Име: Димитрија Вревезоски 
Датум на раѓање:  14 септември 1957 година
Место на раѓање: Скребатно, Охрид

Образование:

 1. Правен факултет завршил на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
 2. Правосуден испит во Скопје.

Професионално искуство:

 1. Помошник раководител на сектор за општи работи 2014-2017.
 2. Раководител на сектор за правни и општи работи 2013-2014.
 3. Секретар на општина Охрид 2005-2013 година.
 4. Адвокатска канцеларија од 2000-2005 година.
 5. Пратеник во собрание на РМ 1994-1998 година.
 6. Раководител на Фонд за комунален развој и патишта при општина Охрид 1990-1996 година.
 7. Раководител на правна служба СИЗ за комунално уредување и СИЗ за патишта – Охрид 1986-1990 година.
 8. Референт за правни работи во ЈП Водовод – Охрид 1981-1986 година.

Јазици:

 • Мајчин: Македонски

Други јазици:

 • Англиски
 • Руски