Со одлука за именување на Претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата објавена во Службен Весник на РМ бр. 191 од 19.10.2018 година, новиот состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата е: 
Д-р Владимир Наумовски, претседател на Комисијата за заштита на конкуренцијата 
Димитрија Вревезоски – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата и претседател на Комисијата за одлучување по прекршок во рамките на Комисијата за заштита на конкуренцијата
Насер Жарку – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата 
Александар Давчевски – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата и
Ана Виткова – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата