Известувања

Резиме на донесениот Заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата за поведување на постапка за оцена на дозволеноста на доделувањето државна помош од страна на Министерството за образование и наука на Универзитетот Шефилд од Солун – (предмет бр. 10-67 од 02.07.2020 година)

Read More

Известување за концентрација со која Сан Вали д.о.о. Белград, со седиште на адресар Булевар “Војвода Бојовиќ“ бр. 6-8 Белград, Србија стекнува целосна контрола над друштвото Викториа Оил д.о.о. Шид, со седиште на адреса ул. „Бранка Ерич“ бр. 2, Шид, Србија (предмет бр. 08-80/2020)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари