Известувања

Известување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво (БТЦ) ЕАД Бугарија стекнува единствена контрола над друштвата Нетворкс – Бугарија ЕООД Бугарија, ТВН Дистрибушн Бугарија ЕООД Бугарија и Телко Инфраструкчрс ЕООД Бугарија (предмет бр. 08-61/2021)

Read More

Известување за концентрација со која Линк Мобилити Груп АС, Норвешка ќе стекне единствена контрола директно над МаркетингПлатформ АпС, Данска и индиректно над Друштво за услуги Развоен Центар на ЕМАИЛПЛАТФОРМ Дооел Куманово, Република Северна Македонија (предмет бр. 08-60/2021)

Read More

Известување за концентрација со која НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД Англија ќе стекне целосна сопственост врз ЛЕДО плус д.о.о. Загреб, Хрватска; Фриком доо Београд, Србија; ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, Македонија; ЛЕДО д.о.о. Читлук, БиХ; ИРИДА д.о.о Дарувар, Хрватска; ЛЕДО производител и дистрибутер на сладолед и замрзната храна, друштво со ограничена одговорност, Унгарија; ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, замрзната храна и услуги, д.о.о. Словенија; Друштво за производство, промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. Подгорица и „Ледо“ Ш.п.к.Косово (предмет бр. 08-53/2021)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари