Розана Ванковска  – Член на Комисијата

Име и презиме: Розана Ванковска
Место на раѓање: Скопје
E-mail: rozana.vankovska@kzk.gov.mk

Образование:

  1. Правен факултет „Св.Кирил и Методиј” Скопје
  2. Правосуден испит Скопје

Професионално искуство:

2005 – 2024 Генерален секретар на Комисија за заштита на конкуренцијата
2000-2005 Советник во Монополска управа, орган во состав на Министерство
за економија
1997-2000 Шеф на кабинет во Општина Чаир
1990-1997 Деловен секретар во ТА „Паластурист„/ „Палер Македонија„ Скопје
1988-1990 Адвокатски приправник во Прва адвокатска работна заедница

Странски јазици:
Англиски
Aptis сертификат за познавање на англиски јазик издаден
од Британски совет Скопје

Компјутерски вештини:

Windows, MSOffice, Internet Напредно познавање

Дополнителни информации: Учество на многу значајни меѓународни семинари и
конференции од областа на правото на заштита на конкуренцијата