Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës si organ përgjegjës për zbatimin e legjislacionit nëfushën e mbrojtjes së konkurrencës është themeluar në vitin 2005, ndërsa nga viti 2006është përgjegjës për zbatimin e legjislacionit në fushën e kontrollit të ndihmës shtetërore.Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është përgjegjës për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjene Konkurrencës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 145/10, 136/11, 41/14,53/16 dhe 83/18) dhe Ligjit për kontrollin e ndihmës shtetërore (Gazeta Zyrtare e Republikëssë Maqedonisë nr. 145/10). E drejta e…