Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës është përgjegjës për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, i miratuar më 11 janar të vitit 2005 (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 04/05). E drejta e konkurrencës është vendosur për të mbrojtur konkurrencën e lirë në mes ndërmarrjeve në treg. Konkurrenca e lirë ka rëndësi vendimtare për të gjithë shtetet, ekonomia e te cilëve bazohen ne parimin e tregut të lirë, ku shpërndarja e mjeteve është rezultat i raporteve të ofertës dhe kërkesës në…