Dr. Vlladimir Naumovski – Kryetar i Komisionit

Te dhëna Personale:

Emri: Vlladimir Naumovski

Vendlindja: Shkup

Arsimimi:

 • Diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup.
 • Ka kryer studimet e Magjistraturës në Ekonominë Monetare në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup.
 • Doktoroi  në  shkencat ekonomike në Qendrën Evropiane për Paqe dhe Zhvillim –“Universiteti për Paqe në Kombet e Bashkuara”  në Beograd.

Angazhime në punë:

 Data                                                                  Emri i subjektit juridik                                Funksioni

nga 02.12.1985 deri më 31.12.1989                  Agroprodukt                                         Menaxher Financiar

nga 01.02.1991 deri më 22.02.1996                  Kursimorja “Mlladinec “           Pronar dhe drejtori i parë

nga 23.02.1996 deri më 01.11.1998                  Qeveria e RM-së                                    Ministër

 nga 02.11.1998 deri më 14.03.2004               Banka Maqedonase për promovim të zhvillimit    Drejtor i parë i përgjithshëm

nga 15.03.2004 deri më 29.08.2007                Njësia e Inteligjencës Financiare – pranë Ministrisë së Financave                                                                                                                                    Drejtor

nga 01.09.2007 e deri më sot                           Shoqëria financiare “Mladinec”               Këshilltar

nga data 17.10.2018 e deri më sot                 Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës   Kryetar

Funksione shoqërore :

 • Kryetar i Shoqatës së Kursimoreve të RM-së
 • Kryetar i Komisionit Shtetëror të Regjistrimit
 • Anëtar i Komisionit të Letrave me Vlerë
 • Themelues dhe Kryetar i Bordit Drejtues të Tregut të Parasë dhe letrave me vlerë afatshkurtra.
 • Kryetar i Shoqatës së Ekonomistëve të Qytetit të Shkupit.
 • Anëtar i Odës Amerikano-Maqedonase.
 • Anëtar i Këshillit të Biznesit të Universitetit të Kolegjit Amerikan.
 • Dr. Profesor i çrregullt në Kolegjin Amerikan.
 • Shef i delegacioneve shtetërore:

              * Uashington 1998 Konferenca e Holokaustit.

               * Kalkuta 1997 funerali i Nënë Terezës.

                * Romë 1998 Pranim në Vatikan.

       –  Koordinator i Takimit të Dytë Suedez të Fëmijëve Refugjatë nga pjesa e Egjeut të Maqedonisë – Shkup 1998.

       –  Ekspert në Këshillin e Evropës – MONEYVAL

       –  Përfaqësues në Shoqatën e Bankave për Zhvillim në Evropën Juglindore.

       –  Përfaqësues në Unionin e Bernës – Klubi i Pragës – Shoqata e Institucioneve Financiare për Sigurimin ndaj Rreziqeve Tregtare dhe Jo-tregtare

       – Profesor me kohë të pjesshme në Universitetin e Kolegjit Amerikan.

       – Profesor i ftuar në UKIM – Fakulteti i Bujqësisë dhe Fon

       – Delegat në Kuvendin e Komitetit Olimpik

       – Kryetar i Komisionit Parlamentar për Çështjet Fetare.

Lista e punimeve shkencore profesionale:

 • “Financimi i zhvillimit ekonomik dhe eksportit” viti-2000
 • “Metodologjitë për klasifikimin e rrezikut të bankave” viti  – ​​2001
 • “Rreziqet në klasifikimin e ndërmarrjeve në analizën e kredisë” viti – 2002
 • ” Country risk dhe sigurimi i kredisë së eksportit” viti – 2001
 • “Lufta kundër financimit të terrorizmit në botë duke iu referuar disa vendeve të Evropës Juglindore “viti – 2010
 • “Parandalimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” viti – 2011
 • “Organizatat e specializuara financiare në Republikën e Maqedonisë” viti – 1999
 • “Sigurimi i kredive për eksport” viti –2002
 • “Rreziku politik dhe investimet e huaja direkte” viti- 2003
 • Recensent i librit “Parandalimi i shpëlarjes së parave në institucionet financiare” të Dr. Goce Trajkovski botuar në vitin 2011.
 • Konferenca e Holokaustit – Uashington 1998 – Concluding statment – Macedonia “Dëbimi i hebrenjve maqedonas gjatë Luftës së Dytë Botërore”;
 • Klubi Politik Ballkanik – Bukuresht 2002 –  The Economic Revival of Southeastern Europe”Rreziku politik si faktor për investimet e huaja direkte”;
 • Klubi Politik Ballkanik – Beograd 2003 – Bashkëpunimi Rajonal në Luftën kundër Krimit të Organizuar – “Faktorët Kufizues për Zhvillimin Ekonomik”;
 • Institut Frederich Ebert Stifung Shkup 2004 – Parandalimi i konflikteve Nga ideja në kulturën e parandalimit të konflikteve në Maqedoni – “Rreziqet jo-komerciale në kuadër të modelit të parandalimit të konflikteve”;
 • SETimes – Publikimi ndërkombëtar i internetit për Evropën Juglindore – Shkëmbimi i informacionit vendimtar në luftën kundër pastrimit të parave, dhe Dr.
 • Vlladimir Naumovski, Mirko Tripunoski, Sllavica Tripunoska. (2014).- Reforms иn Education а Fundamental Principle оf Increasing Social Impact – Indicator for Open Economy Processes тhat Shares Resources and Capabilities. EDASOL 2014. 24-24 October, Banja Lluka
 • Vlladimir Naumovski, Mirko Tripunoski, Sllavica Tripunoska. (2014).- Economic development and Standard of living. 4th International Scientific Conference on economic development and standard of Living. EDASOL 2014. 24-24 October, Banja Lluka
 • RisteElenov, Branka Kalanoviq Bulatoviq, Vladimir Naumovski (2015), Application of Global Gap Standards in Agriculture. GROSYM(10.7251/AGSY0615694E).Sarajevë
 • Filip Fidanoski, BasVanAarle, TakiFiti dhe VladimirNaumovski. (2016), 2ndThe Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC). Conflicting liberalism and economic patriotism in present day capitalist systems -Institutional reforms and privatisationin the Western Balkan countries. November 10-11, 2016, Hungarian Academy of Arts and Science, Budapest
 • Vlladimir Naumovski, Elena Bundalevska (2013), Outsourcing, can We Go Wrong.MANU ECPD
 • Mirko Tripunoski, Vlladimir Naumovski, Maja Tripunoska (2016), “Quality management, an issue vital for effective management”. Casopiszaekonomijaitrzisnekomunikacije” Banjarmasin Luka God.Vol. VI: Br./No.Ii : Decembar, 2016.
 • SredojevicZorica, Naumovski Vladimir, KresovicBranka. (2016). Evaluation of Business Performance in Function Strategy Development of Enterprise. AgroekonomikaNo.71.Poljoprivrednifakultet u NovomSadu,Departmanzaekonomikupoljoprivredeisociologijusela. NOVI SAD  (http://agroekonomika.rs/images/ae71/Agroekonomika71-9.pdf).
 • Elena Bundaleska, Vladimir Naumovski. (2016). Analysis of The Effects from Suspicious Transactions Reporting in the Republic Of Macedonia, Montenegro and the Republic of Slovenia. Journal of The Institute of EconomicsNo. 1-2, Shkup
 • Vladimir Naumovski , Elena Bundaleskai, RisteElenov. (2017).Assessment of the National Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Systems in Macedonia, Serbia and Slovenia. International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017: “Global Challenges” (p. 807-817) http://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_radova_eman_2017_final.pdf
 • Vladimir Naumovski, Leo-Paul Dana, Gordana Pesakovic, Filip Fidanoski “Why interpersonal communication is important in public administration” https://wnus.edu.pl/wpe/en/issue/463/article/7681/
 • Libri “Regaining Global Stability After the Financial Crisis” Bruno S. Sergi, Harvard University, USA Filip Fidanoski, Luxembourg School of Finance, University of Luxembourg Magdalena Zioło, University of Szczecin, Poland Vladimir Naumovski, University American College Skopje, Macedonia

Certifikata nga seminaret dhe konferencat ndërkombëtare:

 • Banka Botërore
 • Department of state USA – Federal deposit – Insurance corporation    
 • Financial Techonology Transfer Agency-Luxembourg     
 • Moneyval
 • Egmond

Dekoratat:

 • Medalje të klasës së parë, nga Urdhri i Kryqit të Shenjtë Maqedonas të KOM-it

Të tjera :

 • Njohja e gjuhëve: flet anglisht, frëngjisht, vllahisht dhe rumanisht