This image has an empty alt attribute; its file name is anamalaslika-276x300.png

Ana Nikoloska –Anëtare e Komisionit

Të dhëna personale:

Emri: Ana Nikoloska

Arsimimi:

 1. 24.12.2008 – Juriste e diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin FON në Shkup.
 2. 01.03.2019-Trajnues i certifikuar i KSHZ-së
 3. 14.03.2019 -VËRTETIM për dhënien e provimit të jurisprudencës nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 4. 17.09.2019 – VËRTETIM për provim të dhënë profesional për person të autorizuar në regjistrin tregtar dhe regjistrin e personave të tjerë juridikë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Përvoja profesionale:

 • Komuna e Ohrit – pozicionet e mëposhtme të punës
 • Bashkëpunëtore për tatimin në pronë dhe pasurive të paluajtshme-Njësia e tatimeve / Sektori i tatimeve dhe taksave komunale
 • Bashkëpunëtore e lartë për taksat komunale për një kompani (Firmarina)- Njësia e taksave komunale/ Sektori i tatimeve dhe taksave komunale
 • Bashkëpunëtore e Lartë për Çështje Juridike në fushën e Urbanizmit – Njësia për Zbatimin e Planeve Urbanistike / Sektori për Urbanizëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit
 • Udhëheqëse e Njësisë për Mbështetjen e Këshillit – Njësia për Mbështetjen e Këshillit / Sektori i Çështjeve Juridike
 • REGJISTRI QENDROR i Republikës së Maqedonisë së Veriut: pozicionet e mëposhtme të punës
 •  Përgjegjëse për funksionimin e PPK Ohër/Zyra Rajonale e Regjistrimit Ohër
 • Udhëheqëse e Njësisë  për të DREJTËN E PENGUT/qendra e RQ-Shkup

PËRVOJA VULLNETARE:

 • Stopanska Banka a.d. Shkup-Filiali  Ohër

Gjuhët:

 • Anglisht
 • 27.12.2007-Certifikatë për nivelin me te larte te njohurive te anglishtes-ADVANCED LEVEL
 • 03.11.2017-Certifikatë për gjuhë angleze  BULATS – CEFR LEVEL B2 e lëshuar nga BRITISH COUNCIL
 • Shkathtësi kompjuterike: Microsoft office (Word, Excel, Power Point), Prezi, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, CRM, Internet, Social Networking
 • Patentë Shoferi
 • Kategoria-B