Naser Zharku- Anëtar i komisionit

This image has an empty alt attribute; its file name is zarku.jpg

Të dhëna personale:

           Emri :Naser Zharku

           Datëlindja: 25 shtator 1976

           Vendlindja: Shkup

           Arsimimi: Diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Tetovë. Magjistër i ekonomisë në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhim, Shkup.

Përvoja profesionale:

 • Anëtar i angazhuar profesionalisht i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës që nga prilli i vitit 2012 – aktualisht
 • Udhëheqës i ekspoziturës në Bankën Universale të Investimeve (Uni Banka) SHA Shkup.
 • Komercialist bankar- analist i kredisë në HALK BANK  SHA Shkup prej 2003-2007.
 • Menaxher i projektit në Shoqatën Humanitare ,,Jeta” prej vitit 2000-2003.
 • Anketues në Institutin për Marketing Strategjik dhe Hulumtime Mediatike ISMIM- Shkup prej vitit 1999 deri në vitin 2000.
 • Organizator në ,, Alb –turist International” – Shkup 1997-1998.
 • Agjent marketingu në TV ERA- Shkup 1994-1995.

Gjuhët:

 • Gjuhë amtare: Shqip

Gjuhë të tjera:

 • Maqedonisht
 • Serbisht
 • Frëngjisht  
 • Anglisht