Më 08.10.2015 u mbajt Seanca e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës ku si rend i ditës ishte:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit në të cilën Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhënien e ndihmës shtetërore Shoqërisë për prodhim VISTEON ELEKTRONIKS MAKEDONIJA SHPKNJP Shkup, me seli në rr. ,,Bunarxhik” bunarxhik, Komuna e Ilindenit, Republika e Maqedonisë, në periudhën prej 27.08.2008 deri 26.11.2009, e ka cilësuar si jo kompatibile me Ligjin e Ndihmës Shtetërore (,, Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë nr.24/03, 70/06 dhe 55/07), dhe i njëjti paraqet keqpërdorim të ndihmës shtetërore sipas nenit 4 paragrafi (1) pika 6 i Ligjit për kontroll të ndihmës shtetërore (Gazeta Zyrtar e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/10) dhe dhënia e tillë nuk është e lejuar. Me vendimin e njëjtë i urdhërohet dhënësit të ndihmës shtetërore të marrë të gjitha masat e nevojshme për të kthyer ndihmën shtetërore tashmë të dhënë shfrytëzuesit të ndihmës.