I përzier

Ana Nikoloska

Ana Nikoloska –Anëtare e Komisionit Të dhëna personale: Emri: Ana Nikoloska Arsimimi: 24.12.2008 – Juriste e diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin FON në Shkup. 01.03.2019-Trajnues i certifikuar i KSHZ-së 14.03.2019 -VËRTETIM për dhënien e provimit të jurisprudencës nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 17.09.2019 – VËRTETIM për provim të dhënë profesional për person të autorizuar në regjistrin tregtar dhe regjistrin e personave të tjerë juridikë nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përvoja…

Read More

Naser Zharku

Naser Zharku- Anëtar i komisionit Të dhëna personale:            Emri :Naser Zharku            Datëlindja: 25 shtator 1976            Vendlindja: Shkup            Arsimimi: Diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Tetovë. Magjistër i ekonomisë në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhim, Shkup. Përvoja profesionale: Anëtar i angazhuar profesionalisht i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës që nga prilli i vitit 2012 – aktualisht Udhëheqës i ekspoziturës në Bankën Universale të Investimeve (Uni Banka) SHA Shkup. Komercialist bankar- analist i kredisë në…

Read More

Dimitrija Vrevezoski

Dimitrija Vrevezoski- Kryetar i Komisionit Te dhëna Personale: Emri: Dimitrija Vrevezoski Ditëlindja: 14 shtator 1957 Vendlindja: Skrebatno, Ohër Arsimimi: Diplomoi në Fakultetin Juridik në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup. Provimin e Jurisprudencës në Shkup. Përvojë profesionale: Ndihmës udhëheqës  i Sektorit për  Çështje të Përgjithshme 2014-2017. Udhëheqës i Sektorit për Çështje të përgjithshme dhe Juridike 2013-2014  Sekretar i Komunës së Ohrit 2005-2013. Zyra e Avokatisë 2000-2005. Deputet i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 1994-1998. Udhëheqës i Fondit për zhvillim…

Read More

Vladimir Naumovski

Dr. Vlladimir Naumovski – Kryetar i Komisionit Te dhëna Personale: Emri: Vlladimir Naumovski Vendlindja: Shkup Arsimimi: Diplomoi në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup. Ka kryer studimet e Magjistraturës në Ekonominë Monetare në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup. Doktoroi  në  shkencat ekonomike në Qendrën Evropiane për Paqe dhe Zhvillim –“Universiteti për Paqe në Kombet e Bashkuara”  në Beograd. Angazhime në punë:  Data                                                                  Emri i subjektit juridik                                Funksioni nga 02.12.1985 deri më…

Read More

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës
Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54 (kati i 6) 1000 Shkup Republika e Maqedonisë së Veriut


Personi për komunikim me qytetarët me aftësi të kufizuara
Sali Ljamali