Комисијата за заштита на конкуренцијата е одговорна за спроведување на Законот за заштита на конкуренцијата, донесен на 11 Јануари 2005 година (,,Службен Весник на РМ,, бр. 04/05).

Правото на конкуренција е воспоставено заради заштита на слободната конкуренција помеѓу претпријатијата на пазарот. Слободната конкуренција е од пресудна важност за сите држави чии економии се темелат на начелото на слободен пазар, каде што распределбата на средствата е резултат на односите на понудата и побарувачката на пазарот, а не последица на мерките со кои државата интервенира во односите помеѓу претпријатијата.

Примената на правилата на конкуренција има за цел воспоставување на пазар на кој претпријатијата учествуваат рамноправно и под еднакви услови, а нивната позиција на пазарот да се вреднува првенствено според квалитетот на производите односно услугите кои ги нудат.

Во таа смисла, задача на правото на конкуренција е да ги спречи поединечните практики и деловни активности на пазарот, кои одредени претпријатија можат да ги доведат во позиција која е неоправдано поповолна во однос на другите претпријатија, а со тоа да ја загрози слободната конкуренцијата помеѓу претпријатијата.

Основни надлежности на Комисијата за заштита на конкуренцијата се да ја контролира примената на одредбите и прописите донесени врз основа на Законот за заштита на конкуренцијата, да ги следи и анализира состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, да води постапки и да донесува одлуки согласно одредбите од Законот.

Комисијата е самостоен државен орган со својство на правно лице, независна во своето работење и во донесувањето на одлуките во рамките на надлежностите определени со Законот. Комисијата е составена од Претседател и четири члена кои ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија, за период од пет години со право на повторно именување.

Претседателот и најмалку два члена се професионално ангажирани во работењето на Комисијата. Претседателот на Комисијата ја застапува, претставува и раководи со работата на Комисијата.

Управните, стручните и другите административно-технички работи на Комисијата ги извршува стручна служба, која е организирана во четири сектори и две одделенија во секој сектор.Со стручната служба раководи генерален секретар, кој го именува и разрешува Комисијата.

Согласно одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, Владата на Република Северна Македонија ги донесе следните подзаконски акти:

  • Уредба за групно изземање на вертикалните договори за исклучиво право на дистрибуција, селективно право на дистрибуција, исклучиво право на купување и франшизинг;
  • Уредба за групно изземање на хоризонтални договори за истражување и развој;
  • Уредба за групно изземање на хоризонтални договори за специјализација;
  • Уредба за групно изземање на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how;
  • Уредба за групно изземање на договори за дистрибуција и сервисирање на моторни возила;
  • Уредба за групно изземање на договори за осигурување; Уредба за договори од мало значење и
  • Уредба за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на известувањето.

(Службен весник на РМ бр.91/05)

Со наведените уредби се обезбедува уредување на одделни институти предвидени во Законот, со што се овозможува правилна примена на истите во пракса, како и целосна хармонизација на овој дел на регулирањето конкуренцијата со правото на ЕУ, а посебно со секундарното законодавство на ЕУ.

Согласно Законот за измените и дополнувањата на Законот за државна помош од јуни 2006 година, надзорот и контролата на државната помош во Република Северна Македонија е во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Државна помош е секоја помош, доделена од давателот на државната помош, во секој облик, со која се создаваат поволности за определени претпријатија, производство на одредени стоки или давање на одредени услуги. (Закон за државна помош, Сл. весник на РМ бр. 24/03).

Областа на контрола на државната помош во Република Северна Македонија се регулира со Законот за државна помош, донесен во април 2003 година. Тој дава правна рамка со која се регулира постапката и надзорот на доделувањето и користењето на државната помош со цел имплементирање на начелата на пазарната економија, одржувањето на лојалната конкуренција и извршувањето на обврските по меѓународно ратификуваните договори кои содржат одредби за државната помош. Законот е целосно усогласен со европското законодавство.

Во него се дефинираат основните поими кои се користат во спроведувањето на контролата на државната помош и се дефинира компатибилната државна помош.

Исто така се дефинира која државна помош може да биде компатибилна и се даваат основните обврски на давателите на државна помош за доставување на известувања – нотификации и извештаи до Комисијата. Воедно, во законот се регулира постапката пред Комисијата при оценувањето на државната помош.

Во согласност со законот, а поради поблиска разработка во примената на законодавството за државна помош, Владата на Република Северна Македонија, во декември 2003 година донесе следните подзаконски акти:

  • Уредба за поднесување на извештај до Комисијата и за оценување на државната помош
  • Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош и
  • Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и реконструкција на претпријатија со потешкотии (Службен весник на РМ бр. 81/03).