Комисијата за заштита на конкуренцијата како орган надлежен за спроведување назаконодавството од областа на заштитата на конкуренцијата е основана 2005 година, а од2006 година е надлежна и за спроведување на законодавството од областа на контролатана државната помош. Комисијата за заштита на конкуренцијата е одговорна за спроведување на Законот зазаштита на конкуренцијата, (,,Службен Весник на РМ. бр. 145/10,136/11, 41/14, 53/16 и83/18) и Законот за контрола на државната помош (,,Службен Весник на РМ. бр. 145/10)Правото на конкуренција е воспоставено заради заштита на…