Комисијата за заштита на конкуренцијата е одговорна за спроведување на Законот за заштита на конкуренцијата, донесен на 11 Јануари 2005 година (,,Службен Весник на РМ,, бр. 04/05). Правото на конкуренција е воспоставено заради заштита на слободната конкуренција помеѓу претпријатијата на пазарот. Слободната конкуренција е од пресудна важност за сите држави чии економии се темелат на начелото на слободен пазар, каде што распределбата на средствата е резултат на односите на понудата и побарувачката на пазарот, а не последица на мерките со…