Најнови објави
Известување за концентрација помеѓу БИГ Енергиа Холдингс Кфт. Унгарија и Скај Солар ДОО, Република Северна Македонија (предмет бр. 08-154/2022)Известување за концентрација со која Ческа спорителна, а.д. Чешка Република стекнува единствена контрола врз деловното претпријатие, што вклучува кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ, а.д. во ликвидација, Чешка Република (предмет бр. 08-155/2022)Склучени меморандуми за соработка со Грузиската Национална Конкурентска Управа и со Литванскиот Совет за конкуренцијаИзвестување за концентрација со која МЕРКАТОР-ЦГ Д.О.О. Подгорица, Црна Гора, ќе стекне контрола над малопродажниот бизнис на ФРАНЦА МАРКЕТИ ДОО Бијело Поље, Црна Гора (предмет бр. 08-150/2022)Известување за концентрација со која АЛФИ ПЕ д.о.о. специјален инвестициски фонд к.д., Словенија преку АЛПЕ В, друштво за инвестиции, д.о.о., Словенија стекнува контрола над ЗВЦ ЛИПЕЈ-ШЕРБЕЦ д.о.о. Приватен ветеринарен центар, Словенија (предмет бр. 08-148/2022)

Известувања за концентрации

Известување за концентрација со која Ческа спорителна, а.д. Чешка Република стекнува единствена контрола врз деловното претпријатие, што вклучува кредитно портфолио и поврзани средства и обврски на Сбербанк ЦЗ, а.д. во ликвидација, Чешка Република (предмет бр. 08-155/2022)

Read More

Известување за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ СФЦ С.а.р.л. од Големо Војводство Луксембург и Командитно друштво КУРА Фермунгенсфервалтунг Г.м.б.Х. Ко од Германија ќе стекнат заедничка контрола над Т-Ц ПЕП Проперти С.а.р.л. од Луксембург (предмет бр. 08-143 од 2022 година)

Read More

Известување за концентрација со која Џенертелајф С.п.А. Италија, Женерали Вие С.А., Франција, Џенерали Италија С.п.А. Италија, Генерали Дојчланд АГ Германија, Алеанца Асикурациони С.п.А. Италија и Мунхенер Рукферзихерунгс Гезелшафт Акциенхезелшафт ин Мунхен Германија ќе основаат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-141/2022)

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари