Најнови објави
Известување за објавување на интерен огласИзвестување за концентрација со која Фолксваген АГ, Волфсбург, Германија и Римац Аутомобили д.о.о, Света Недеља, Хрватска ќе формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-52/2021)Известување за концентрација со која НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД Англија ќе стекне целосна сопственост врз ЛЕДО плус д.о.о. Загреб, Хрватска; Фриком доо Београд, Србија; ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, Македонија; ЛЕДО д.о.о. Читлук, БиХ; ИРИДА д.о.о Дарувар, Хрватска; ЛЕДО производител и дистрибутер на сладолед и замрзната храна, друштво со ограничена одговорност, Унгарија; ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, замрзната храна и услуги, д.о.о. Словенија; Друштво за производство, промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. Подгорица и „Ледо“ Ш.п.к.Косово (предмет бр. 08-53/2021)Известување за концентрација за заедничко вложување на Магна Металформинг ГмбХ, Австрија и ЛГ Електроникс Инк., КореаИзвестување за концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ , Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ , Австрија и РГА Бетајлигунгс ГмбХ, Австрија врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ, Австрија (предмет бр. 08-42/2021)

Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата

Со одлука за именување на Претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата објавена во Службен Весник на РМ бр. 191 од 19.10.2018 година, новиот состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата е: Д-р Владимир Наумовски, претседател на Комисијата за заштита на конкуренцијата Димитрија Вревезоски – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата и претседател на Комисијата за одлучување по прекршок во рамките на Комисијата за заштита на конкуренцијатаНасер Жарку – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата Александар Давчевски – член…

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари