Најнови објави
Известување за концентрација со која ВИНЦИ Енерџис С.А., Франција стекнува единствена контрола над друштвата Аманокс Солушнс АГ, Швајцарија, С&Т Албанија СХ.п.к., Албанија, С&Т Србија Претпријатие за информатички инженеринг и застапување ДОО Белград, Србија, Хамкос ИТ Сервис ГмбХ, Германија, С&Т Дојчланд ГмбХ, Германија, С&Т Молд срл., Молдавија, СИТИКОМП Сервис ГмбХ, Германија и С&Т ЦЕЕ Холдинг с.р.о., Словачка (предмет бр. 08-128/2022)Известување за концентрација со која Генерали Универзално пензиско друштво А.Д. Полска ќе стекне контрола над МетЛајф Отворен пензиски фонд, Полска и МетЛајф Доброволен пензиски фонд Полска (предмет бр. 08-127)Известување за концентрација со која АЛФИ РЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови, д.о.о од Словенија ќе стекне самостојна контрола над ДЦО, друштво за развој на проекти д.о.о. од Словенија (предмет бр. 08-125 од 2022 година)Известување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт од Германија ќе стекне самостојна контрола над РејсДипартмент Б.В. од Холандија (предмет бр. 08-123 од 2022 година)Известување за концентрација со која Даимлер Трак АГ од Германија, БлекРок Фајненшал Менаџмент, Инк од САД и НекстЕра Енерџи Инк од САД ќе формираат целосно функционално заедничко вложување (предмет бр. 08-122 од 2022 година)

Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата

Со одлука за именување на Претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата објавена во Службен Весник на РМ бр. 191 од 19.10.2018 година, новиот состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата е: Д-р Владимир Наумовски, претседател на Комисијата за заштита на конкуренцијата Димитрија Вревезоски – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата и претседател на Комисијата за одлучување по прекршок во рамките на Комисијата за заштита на конкуренцијатаНасер Жарку – член на Комисијата за заштита на конкуренцијата Александар Давчевски – член…

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари