Претседател, Влада, Министерства
Претседател на Република Македонијаwww.president.gov.mk
Собрание на Република Македонијаwww.sobranie.mk
Влада на Република Македонијаwww.gov.mk
Министерство за економијаwww.economy.gov.mk
Министерство за надвроешни работиwww.mnr.gov.mk
Министерство за транспорт и комуникацииwww.mtc.gov.mk
Министерство за правдаwww.mjustice.gov.mk
Министерство за финансииwww.finance.gov.mk
Секретаријат за европски интеграцииwww.sei.gov.mk
Институции во Република Македонија:
Јавно претпријатие Македонска Радиодифузијаwww.jpmrd.gov.mk
Совет за Радиодифузијаwww.srd.org..mk
Агенција за елетронски комуникацииwww.aec.mk
Биро за заштита на индустриска сопственостwww.ippo.gov.mk
Регулаторна комисија за енергетикаwww.erc.org.mk
Стопанска комора на македонијаwww.mchamber.gov.mk
Народна банка на Република Македонијаwww.nbrm.gov.mk
Централен регистарwww.stat.gov.mk
Службен весник на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mk
Европска Унија
Европска Унија onlinewww.europa.eu.int
Европска Комисијаwww.europa.eu.int/comm
Европска Комисија– Генерален Директорат за конкуренцијаwww.europa.eu.int/comm/competition
Суд на правда на Европските заеднициwww.curia.eu.int
ECD- Делегација на Европската Комисија во република македонија/www.delmkd.cec.eu.int
EAR – Европска Агенција за реконструкцијаwww.ear.eu.int
EAR –  Европска Агенција за реконструкција Македонијаwww.delmkd.cec.eu.int
Тела за конкуренција
Меѓународна мрежа за конкуренцијаwww.internationalcompetitionnetwork.org
Меѓународни организации
Светска Трговска Организацијаwww.wto.org
Договор за слободна трговија на средна Европа – CEFTAwww.cefta.org
Организација за економска соработка и развој – ОЕЦДwww.oecd.org
Меѓунраоден монетарен фондwww.imf.org