Д-р Владимир Наумовски – Претседател на Комисијата


Лични податоци:

Име: Владимир Наумовски 
Датум на раѓање:  03 февруари 1955
Место на раѓање: Скопје

Образование: Дипломирал на еконсмски факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.Магистрирал на смер Монетарна економија на Економски факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.Докторирал на економски науки во Европскиот центар за мир и развој – “Универзитет за мир на Обединетите нации” во Белград.

Професионално искуство: Финансов раководител во Агропродукт од 02 декември 1985 до 31 декември 1989Сопственик и прв директор во Штедилница Младинец од 01 февруари 1991 до 22 февруари 1996.Министер во Влада на РМ од 23 февруари 1996 до 01 ноември 1998.Генерален директор во Македонска банка за подршка на развој од 02 ноември 1998 до 14 март 2004.Директор во Управа за финансиско разузнавање при Министерство за финансии од 15 март 2004 до 29 абгуст 2007.Советник во Финансиско друштво Младинец од 01 септември 2007 до /

Јазици: 

Мајчин: Македонски

Други јазици:

  • Aнглиски
  • Француски
  • Романски
  • Влашки