Д-р Владимир Наумовски – Претседател на Комисијата


Лични податоци:

Име: Владимир Наумовски 
Датум на раѓање:  03 февруари 1955
Место на раѓање: Скопје

Образование: Дипломирал на еконсмски факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.Магистрирал на смер Монетарна економија на Економски факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.Докторирал на економски науки во Европскиот центар за мир и развој – “Универзитет за мир на Обединетите нации” во Белград.

Професионално искуство: 

  • Финансов раководител во Агропродукт од 02 декември 1985 до 31 декември 1989
  • Сопственик и прв директор во Штедилница Младинец од 01 февруари 1991 до 22 февруари 1996.
  • Министер во Влада на РМ од 23 февруари 1996 до 01 ноември 1998.
  • Генерален директор во Македонска банка за подршка на развој од 02 ноември 1998 до 14 март 2004.
  • Директор во Управа за финансиско разузнавање при Министерство за финансии од 15 март 2004 до 29 август 2007.
  • Советник во Финансиско друштво Младинец од 01 септември 2007.

Јазици: 

Мајчин: Македонски

Други јазици:

  • Aнглиски
  • Француски
  • Романски
  • Влашки