Известување за концентрација со која НОВА ЉУБЉАНСКА БАНКА д.д. Словенија, стекнува единствена контрола над АДДИКО БАНК АГ Виена Австрија

(предмет бр. 08-96/2024