Концентрација која се однесува на стекнување самостојна контрола од страна на трговското друштво Телемах, широкопојасна комуникација, д.о.о., Словенија над трговското друштво КАБЕЛСКО РАЗДЕЛИЛНИ СИСТЕМ, друштво за дистрибуција на ТВ и радио програми, д.о.о., Словенија

Read More

Концентрација со која ИНФИНУМ друштво со ограничена одговорност за компјутерски дејности и услуги, Хрватска, ќе стекне единствена контрола над Друштво за производство, трговија и услуги ЗП ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО експорт- импорт Гевгелија, Република Северна Македонија

Read More

Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат) 1000 Скопје Република Северна Македонија


Лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид на попреченост
Сали Љамалари